Outsourcing služieb

Nezáväzný dopyt
servis-strojov-2.jpg
sluzby-6.jpg

Outsourcing - efektívne riešenie servisu strojných parkov

Cieľ outsourcingu:

Cieľom je efektívnejší servis strojov a zníženie nákladov. Výsledkom by mala byť efektívnejšia výroba a posilnenie konkurencieschopnosti výrobcu na trhu. Vhodný je pre malé firmy a mikropodniky. Je založený na dlhodobej spolupráci, obojstrannej výhodnosti, dôvere a spokojnosti.

Ako to celé funguje?

Východiskom je dôkladná analýza strojové parku vykonaná fyzicky našim pracovníkom ako aj na základe dodaných podkladov k jednotlivým strojom, pri ktorej sa sústredíme na typ stroja, jeho spôsobilosť opakovanej presnosti, technický stav, poruchovosť, doterajšiu starostlivosť a vyťaženosť. Analýzu realizujeme zdarma.

Na základe zhodnotenia získaných informácií rozdelíme strojový park z pohľadu frekvencie preventívneho servisu do troch kategórií (mesačná, polročná a ročná prehliadka a servis).

Po prevzatí servisu strojového parku vykonáme preventívnu prehliadku a servis všetkých strojov v dohodnutom rozsahu.

Servis delíme nasledovne:

  1. pravidelná preventívna prehliadka a servis – zásahy vykonávané na základe dohodnutého plánu, podľa kategórií strojov, pri mechanickej kolízii sa musí vykonať mimoriadna preventívna prehliadka
  2. servisné zásahy na základe objednávky – zásahy vykonávané vykonávané na základe objednávky zo strany objednávateľa

Zásahy pozostávajú z mechanických a elektroinštalainých prác. Ich rozsah je vytypovaný našim špecialistom, ktorý zváži typ stroja, jeho súčasný technický stav, vyťaženosť a históriu servisných zásahov.

Nakoľko nie je možné určiť exaktný počet hodín potrebných na vykonanie preventívneho servisu konkrétneho stroja, empiricky stanovíme interval, v ktorom sa dĺžka jednotlivého preventívneho servisného zásahu bude s najväčšou pravdepodobnosťou pohybovať. Potreba výmeny poškodených a chybných dielov bude zabezpečená buď od výrobcu alebo zo skladu náhradných dielov objednávateľa, respektíve sme schopní zabezpečiť ich výrobu vlastnými kapacitami alebo sprostredkovane.

Vytvoríme predpoklady pre sledovanie nákladov vynaložených v súvislosti s nami poskytovanými službami.

Servis technického vybavenia budov pozostáva z:

  • elektro-revíznych správ vykonávaných pri inštalácii nového zariadenia, prípadne generálnej opravy
  • odborných skúšok vyhradených technických zariadení (VTZ), vykonávaných podľa vyhlášky 1 krát za rok
  • preventívnych prehliadok a servisu, vykonávaných pravidelne 4 krát za rok,
  • servisných zásahov vykonávaných na základe objednávky.

Nezáväzný dopyt

!  takto označené položky sú povinné.

Outsourcing služieb

Predmet dopytu

Popis dopytu

Vaše kontaktné údaje

 ! 

 ! 


 ! 


zavrieť
Kontakt